# کد درس عنوان (واحد) ظرفیت (پرشده) کف تشکیل استاد امتحان -
1 10202 (1) ریاضی عمومی 2 (3.00) 45 (9) 15 6 نفر تا تشکیل کلاس مرضیه فلاحت 1397-05-27 ساعت 8 جزئیات
2 10207 (1) محاسبات عددی (2.00) 45 (5) 15 10 نفر تا تشکیل کلاس سیده زهرا مرتضوی مقدم 1397-05-29 ساعت 8 جزئیات
3 11237 (1) کاراموزی (ورودی 93 به بعد) (1.00) 5 (4) 0 تشکیل می شود مجید عبدالرزاق نژاد 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
4 11237 (2) کاراموزی (ورودی 93 به بعد) (1.00) 4 (4) 0 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
5 11237 (3) کاراموزی (ورودی 93 به بعد) (1.00) 3 (3) 0 تشکیل می شود سیدمجتبی بنائی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
6 11237 (4) کاراموزی (ورودی 93 به بعد) (1.00) 3 (3) 0 تشکیل می شود محسن صابری 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
7 11237 (5) کاراموزی (ورودی 93 به بعد) (1.00) 3 (3) 0 تشکیل می شود امیرحسین قاسمی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
8 11238 (1) پروژه نرم افزار (3.00) 4 (4) 0 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
9 11238 (2) پروژه نرم افزار (3.00) 2 (2) 1 تشکیل می شود سیدمجتبی بنائی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
10 11238 (3) پروژه نرم افزار (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود مجید عبدالرزاق نژاد 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
11 11238 (4) پروژه نرم افزار (3.00) 2 (2) 1 تشکیل می شود امیرحسین قاسمی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
12 11254 (1) مباحث ویژه 1 (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود سیده زهرا مرتضوی مقدم 1397-05-29 ساعت 8 جزئیات
13 11274 (1) کارورزی (ورودی 92 و ماقبل) (2.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود سیدمجتبی بنائی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
14 11324 (1) پروژه نرم افزار (الزامی) (3.00) 1 (0) 1 1 نفر تا تشکیل کلاس سیدمجتبی بنائی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
15 11324 (2) پروژه نرم افزار (الزامی) (3.00) 4 (4) 1 تشکیل می شود مجید عبدالرزاق نژاد 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
16 11324 (3) پروژه نرم افزار (الزامی) (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
17 11325 (1) کارآموزی (الزامی) (3.00) 3 (1) 0 تشکیل می شود مجید عبدالرزاق نژاد 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
18 11325 (2) کارآموزی (الزامی) (3.00) 3 (3) 0 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
19 11325 (3) کارآموزی (الزامی) (3.00) 4 (4) 0 تشکیل می شود سیدمجتبی بنائی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
20 11325 (4) کارآموزی (الزامی) (3.00) 3 (1) 0 تشکیل می شود محسن صابری 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
21 11325 (5) کارآموزی (الزامی) (3.00) 3 (3) 0 تشکیل می شود امیرحسین قاسمی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
22 12240 (1) کارآموزی (1.00) 8 (8) 2 تشکیل می شود علی رضوانی مهموئی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
23 12240 (2) کارآموزی (1.00) 9 (10) 2 تشکیل می شود محمد ارجمند 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
24 12240 (3) کارآموزی (1.00) 9 (9) 2 تشکیل می شود سید حامد شکیب 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
25 12247 (1) پروژه راهسازی (1.00) 25 (21) 2 تشکیل می شود ابراهیم میرزایی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
26 12248 (1) پروژه سازه های بتن آرمه (1.00) 25 (21) 2 تشکیل می شود مختار انصاری 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
27 12249 (1) پروژه سازه های فولادی (1.00) 25 (19) 2 تشکیل می شود محمد ارجمند 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
28 12254 (1) پروژه تخصصی (3.00) 4 (5) 2 تشکیل می شود محمد ارجمند 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
29 12254 (2) پروژه تخصصی (3.00) 6 (6) 2 تشکیل می شود سید حامد شکیب 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
30 12254 (3) پروژه تخصصی (3.00) 8 (7) 2 تشکیل می شود مختار انصاری 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
31 12254 (4) پروژه تخصصی (3.00) 6 (6) 0 تشکیل می شود علی رضوانی مهموئی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
32 12313 (1) محاسبات عددی (2.00) 10 (5) 5 تشکیل می شود سیده زهرا مرتضوی مقدم 1397-05-29 ساعت 8 جزئیات
33 12314 (1) کارآموزی1 (1.00) 2 (2) 0 تشکیل می شود سید حامد شکیب 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
34 12314 (2) کارآموزی1 (1.00) 5 (8) 2 تشکیل می شود محمد ارجمند 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
35 12314 (3) کارآموزی1 (1.00) 9 (10) 2 تشکیل می شود علی رضوانی مهموئی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
36 12330 (1) کارآموزی 2 (1.00) 4 (4) 2 تشکیل می شود مختار انصاری 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
37 12330 (2) کارآموزی 2 (1.00) 6 (6) 2 تشکیل می شود سید حامد شکیب 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
38 12330 (3) کارآموزی 2 (1.00) 7 (8) 2 تشکیل می شود محمد ارجمند 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
39 12333 (1) ریاضی عمومی2 (3.00) 25 (14) 5 تشکیل می شود مرضیه فلاحت 1397-05-27 ساعت 8 جزئیات
40 13238 (1) پروژه تخصصی (3.00) 3 (3) 0 تشکیل می شود مهدی بقراطی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
41 13238 (2) پروژه تخصصی (3.00) 3 (1) 0 تشکیل می شود محمدحسین شفیعی میم 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
42 13238 (3) پروژه تخصصی (3.00) 1 (1) 0 تشکیل می شود مجتبی شیخی ازغندی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
43 13242 (1) کارآموزی 1 (0.50) 3 (3) 0 تشکیل می شود مجتبی شیخی ازغندی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
44 13242 (2) کارآموزی 1 (0.50) 3 (3) 0 تشکیل می شود قدرت قصابی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
45 13242 (3) کارآموزی 1 (0.50) 4 (4) 0 تشکیل می شود سید احسان شکیب 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
46 13242 (4) کارآموزی 1 (0.50) 4 (4) 0 تشکیل می شود محمدحسین شفیعی میم 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
47 13243 (1) کارآموزی 2 (0.50) 6 (5) 0 تشکیل می شود مهدی بقراطی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
48 13243 (2) کارآموزی 2 (0.50) 3 (3) 0 تشکیل می شود مجتبی شیخی ازغندی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
49 13243 (3) کارآموزی 2 (0.50) 5 (5) 0 تشکیل می شود قدرت قصابی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
50 13243 (4) کارآموزی 2 (0.50) 2 (2) 0 تشکیل می شود سید احسان شکیب 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
51 13243 (5) کارآموزی 2 (0.50) 2 (2) 0 تشکیل می شود محمدحسین شفیعی میم 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
52 21229 (1) پروژه کارشناسی (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
53 21229 (2) پروژه کارشناسی (3.00) 1 (1) 0 تشکیل می شود مجید عبدالرزاق نژاد 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
54 21229 (3) پروژه کارشناسی (3.00) 2 (2) 0 تشکیل می شود سیدمجتبی بنائی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
55 31218 (1) زبان تخصصی۱ (2.00) 45 (13) 15 2 نفر تا تشکیل کلاس میثم کهن ترابی 1397-05-29 ساعت 8 جزئیات
56 31225 (1) زبان تخصصی ۲ (2.00) 45 (14) 15 1 نفر تا تشکیل کلاس میثم کهن ترابی 1397-05-28 ساعت 8 جزئیات
57 31228 (1) درایه الحدیث (2.00) 10 (7) 1 تشکیل می شود زهرا مجتبائی 1397-05-28 ساعت 11 جزئیات
58 31234 (1) علوم قران (2.00) 45 (10) 15 5 نفر تا تشکیل کلاس زهرا مجتبائی 1397-05-27 ساعت 11 جزئیات
59 31237 (1) زبان تخصصی ۴ (2.00) 45 (13) 15 2 نفر تا تشکیل کلاس میثم کهن ترابی 1397-05-27 ساعت 8 جزئیات
60 32251 (1) پروژه (3.00) 3 (3) 3 تشکیل می شود احمد اسدی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
61 32251 (2) پروژه (3.00) 3 (4) 3 تشکیل می شود عبدالمجید احمدی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
62 32251 (3) پروژه (3.00) 3 (2) 3 1 نفر تا تشکیل کلاس مهدی مودودی ارخودی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
63 32251 (4) پروژه (3.00) 3 (0) 3 3 نفر تا تشکیل کلاس سعید حسین آبادی 1397-05-27 ساعت 6 جزئیات
64 33216 (1) حسابداری میانه 1 (4.00) 45 (21) 15 تشکیل می شود زینب سمندری 1397-05-28 ساعت 8 جزئیات