سامانه ی ترم های تابستانی دانشگاه بزرگمهر قائنات
نسخه ی 1.0
واحد فناوری و اطلاعات دانشگاه بزرگمهر قائنات