شروع:
1397/04/04
پایان:
1397/05/30

انتخاب واحد

از تاریخ: 1397/04/04 تا تاریخ: 1397/04/18 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 23:00

امتحانات

از تاریخ: 1397/05/27 تا تاریخ: 1397/05/30 به مدت: 0روز