# کد درس عنوان (واحد) ظرفیت (پرشده) کف تشکیل استاد امتحان -
1 10201 (1) ریاضی عمومی 1 (3.00) 45 (18) 10 تشکیل می شود مرضیه فلاحت 1402-06-04 ساعت 8 جزئیات
2 10202 (1) ریاضی عمومی 2 (3.00) 45 (21) 10 تشکیل می شود سیده زهرا مرتضوی مقدم 1402-06-05 ساعت 8 جزئیات
3 10203 (1) فیزیک پایه 1 (3.00) 45 (11) 10 تشکیل می شود سیدمسعود حجتی 1402-06-07 ساعت 8 جزئیات
4 10204 (1) فیزیک پایه 2 (3.00) 45 (10) 10 تشکیل می شود سیدمسعود حجتی 1402-06-08 ساعت 8 جزئیات
5 10205 (1) معادلات دیفرانسیل (3.00) 45 (11) 10 تشکیل می شود مرضیه فلاحت 1402-06-06 ساعت 8 جزئیات
6 11222 (111) طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود حسین غلامعلی نژاد 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
7 11233 (110) پایگاه داده ها (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
8 11234 (110) طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود امیرحسین قاسمی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
9 11237 (1) کاراموزی (ورودی 93 به بعد) (1.00) 5 (5) 1 تشکیل می شود محسن صابری 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
10 11237 (2) کاراموزی (ورودی 93 به بعد) (1.00) 5 (5) 1 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
11 11237 (3) کاراموزی (ورودی 93 به بعد) (1.00) 5 (4) 1 تشکیل می شود امیرحسین قاسمی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
12 11237 (4) کاراموزی (ورودی 93 به بعد) (1.00) 9 (8) 0 تشکیل می شود سیدمجتبی بنائی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
13 11237 (5) کاراموزی (ورودی 93 به بعد) (1.00) 10 (10) 0 تشکیل می شود حسین غلامعلی نژاد 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
14 11238 (1) پروژه نرم افزار (3.00) 5 (3) 1 تشکیل می شود محسن صابری 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
15 11238 (2) پروژه نرم افزار (3.00) 5 (5) 1 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
16 11238 (3) پروژه نرم افزار (3.00) 5 (3) 1 تشکیل می شود امیرحسین قاسمی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
17 11238 (4) پروژه نرم افزار (3.00) 3 (3) 0 تشکیل می شود سیدمجتبی بنائی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
18 11238 (5) پروژه نرم افزار (3.00) 2 (1) 0 تشکیل می شود حسین غلامعلی نژاد 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
19 11247 (110) پیاده سازی سیستم پایگاه داده (3.00) 2 (2) 2 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
20 11315 (110) مهندسی نرم افزار (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود امیرحسین قاسمی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
21 11323 (110) مباحث ویژه (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
22 11324 (1) پروژه نرم افزار (الزامی) (3.00) 5 (2) 1 تشکیل می شود محسن صابری 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
23 11324 (2) پروژه نرم افزار (الزامی) (3.00) 5 (1) 1 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
24 11324 (3) پروژه نرم افزار (الزامی) (3.00) 5 (3) 1 تشکیل می شود امیرحسین قاسمی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
25 11324 (4) پروژه نرم افزار (الزامی) (3.00) 3 (0) 0 تشکیل می شود سیدمجتبی بنائی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
26 11325 (1) کارآموزی (الزامی) (3.00) 5 (1) 1 تشکیل می شود محسن صابری 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
27 11325 (2) کارآموزی (الزامی) (3.00) 5 (1) 1 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
28 11325 (3) کارآموزی (الزامی) (3.00) 5 (2) 1 تشکیل می شود امیرحسین قاسمی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
29 11325 (4) کارآموزی (الزامی) (3.00) 6 (1) 0 تشکیل می شود سیدمجتبی بنائی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
30 11325 (5) کارآموزی (الزامی) (3.00) 6 (1) 0 تشکیل می شود حسین غلامعلی نژاد 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
31 11334 (111) ایجاد بانک های اطلاعاتی (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
32 12240 (2) کارآموزی (1.00) 20 (16) 1 تشکیل می شود علی رضوانی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
33 12247 (1) پروژه راهسازی (1.00) 20 (12) 1 تشکیل می شود حمید رضا ربانی نژاد 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
34 12248 (1) پروژه سازه های بتن آرمه (1.00) 20 (7) 1 تشکیل می شود مختار انصاری 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
35 12249 (1) پروژه سازه های فولادی (1.00) 4 (4) 2 تشکیل می شود علیرضا صمدی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
36 13219 (110) مقاومت مصالح 2 (2.00) 2 (2) 2 تشکیل می شود حسن حیرانی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
37 13225 (110) طراحی اجزاء 2 (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود حسن حیرانی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
38 13230 (110) کنترل اتوماتیک (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود حسین صفایی فر 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
39 13238 (1) پروژه تخصصی (3.00) 2 (2) 1 تشکیل می شود سید احسان شکیب 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
40 13238 (2) پروژه تخصصی (3.00) 4 (3) 1 تشکیل می شود حسین صفایی فر 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
41 13238 (3) پروژه تخصصی (3.00) 2 (1) 1 تشکیل می شود حمید مرتضی پور 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
42 13238 (4) پروژه تخصصی (3.00) 2 (1) 1 تشکیل می شود قدرت قصابی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
43 13238 (5) پروژه تخصصی (3.00) 2 (1) 1 تشکیل می شود حسن حیرانی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
44 13238 (6) پروژه تخصصی (3.00) 2 (2) 0 تشکیل می شود مهدی بقراطی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
45 13242 (1) کارآموزی 1 (0.50) 7 (7) 1 تشکیل می شود حمید مرتضی پور 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
46 13242 (2) کارآموزی 1 (0.50) 8 (7) 1 تشکیل می شود قدرت قصابی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
47 13242 (3) کارآموزی 1 (0.50) 7 (6) 1 تشکیل می شود حسن حیرانی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
48 13243 (1) کارآموزی 2 (0.50) 6 (3) 1 تشکیل می شود حمید مرتضی پور 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
49 13243 (2) کارآموزی 2 (0.50) 6 (4) 1 تشکیل می شود قدرت قصابی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
50 13243 (3) کارآموزی 2 (0.50) 6 (4) 1 تشکیل می شود حسن حیرانی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
51 13254 (110) مکانیک شکست مقدماتی (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود حسن حیرانی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
52 13267 (110) طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود قدرت قصابی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
53 13277 (110) کاربردهای انرژی خورشیدی (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود سید احسان شکیب 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
54 21221 (110) کامپایلر (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
55 21227 (111) پایگاه داده ها (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
56 21229 (1) پروژه کارشناسی (3.00) 1 (0) 0 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
57 21229 (2) پروژه کارشناسی (3.00) 1 (0) 0 تشکیل می شود امیرحسین قاسمی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
58 21229 (3) پروژه کارشناسی (3.00) 1 (1) 0 تشکیل می شود محسن صابری 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
59 21235 (110) مهندسی نرم افزار 2 (3.00) 1 (0) 1 1 نفر تا تشکیل کلاس امیرحسین قاسمی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
60 21235 (111) مهندسی نرم افزار 2 (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود سیدمجتبی بنائی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
61 31207 (110) ادبیات عرب ۲ صرف و نحو (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود مریم غلامی زین آباد 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
62 31213 (111) فلسفه اسلامی۱ (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود رضا سرابی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
63 31216 (111) اصول فقه ۳ (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود علی محمدیان 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
64 31243 (110) فقه تطبیقی (2.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود علی محمدیان 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
65 31250 (110) فقه۹ (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود علی محمدیان 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
66 31279 (110) قواعد فقه جزایی (2.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود علی محمدیان 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
67 31280 (111) حقوق مدنی 4 (2.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود حسین بهرامی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
68 31293 (110) حقوق مدنی6 (2.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود علی محمدیان 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
69 32267 (110) جغرافیای خاک ها (2.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود محمدرضا رضائی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
70 32281 (111) مبانی سنجش از دور (2.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود محمدرضا رضائی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
71 32300 (111) شهرها و شهرک های جدید (2.00) 2 (2) 2 تشکیل می شود احمد اسدی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
72 32304 (110) تکنیک های برنامه ریزی شهری (2.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود سعید حسین آبادی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
73 32313 (110) مسکن و اسکان غیررسمی (2.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود احمد اسدی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
74 32315 (1) پروژه (2.00) 3 (2) 1 تشکیل می شود مهدی مودودی ارخودی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
75 32315 (2) پروژه (2.00) 3 (3) 1 تشکیل می شود احمد اسدی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
76 32315 (3) پروژه (2.00) 3 (3) 1 تشکیل می شود سعید حسین آبادی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
77 33221 (110) حسابرسی 1 (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود مسعود حسنی القار 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
78 33275 (111) حسابداری میانه(2) (4.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود مسعود حسنی القار 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
79 33277 (110) بهایابی(2) (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود احمد نظامی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
80 33278 (111) مبانی حسابداری مدیریت (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود احمد نظامی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
81 33284 (110) مبانی حسابداری بخش عمومی (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود احمد نظامی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
82 33285 (110) حسابداری و حسابرسی بخش عمومی (3.00) 8 (8) 8 تشکیل می شود احمد نظامی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
83 33285 (111) حسابداری و حسابرسی بخش عمومی (3.00) 1 (0) 1 1 نفر تا تشکیل کلاس احمد نظامی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
84 33287 (111) زبان تخصصی(2) (2.00) 1 (0) 1 1 نفر تا تشکیل کلاس احمد نظامی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
85 33290 (110) حسابداری موارد خاص (2.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود ملیحه آشنا 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
86 33291 (110) حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی (2.00) 5 (5) 5 تشکیل می شود احمد نظامی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
87 34102 (1) اندیشه اسلامی 2 (2.00) 45 (28) 15 تشکیل می شود مریم امین زاده 1402-06-05 ساعت 11 جزئیات
88 34104 (1) زبان فارسی (3.00) 45 (22) 15 تشکیل می شود عفت فارغ 1402-06-06 ساعت 11 جزئیات
89 34105 (110) زبان انگلیسی (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود زهرا مسلمان زاده 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
90 34210 (1) تاریخ تحلیلی صدر اسلام (2.00) 45 (22) 15 تشکیل می شود مژگان زارعی موسویه 1402-06-08 ساعت 11 جزئیات
91 34212 (1) تفسیر موضوعی قرآن (2.00) 45 (14) 15 1 نفر تا تشکیل کلاس علی بنی خزاعی 1402-06-08 ساعت 8 جزئیات
92 34212 (110) تفسیر موضوعی قرآن (2.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود علی بنی خزاعی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
93 112012 (111) نظریه زبان ها و ماشین ها (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود زکیه حسنعلی زاده 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
94 112015 (110) جبر خطی کاربردی (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود مرضیه فلاحت 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
95 112017 (110) سیستم های عامل (3.00) 1 (1) 1 تشکیل می شود سید محمد جوادی مقدم 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
96 134006 (1) سمینار (2.00) 6 (4) 1 تشکیل می شود سید احسان شکیب 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
97 134006 (2) سمینار (2.00) 5 (2) 1 تشکیل می شود حمید مرتضی پور 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
98 134006 (3) سمینار (2.00) 5 (5) 1 تشکیل می شود قدرت قصابی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات
99 134006 (4) سمینار (2.00) 6 (3) 1 تشکیل می شود مهدی بقراطی 1402-06-04 ساعت 6 جزئیات