شروع:
1402/04/22
پایان:
1402/06/20

انتخاب واحد

از تاریخ: 1402/04/22 تا تاریخ: 1402/04/28 از ساعت: 07:00 تا ساعت: 23:00

امتحانات

از تاریخ: 1402/06/04 تا تاریخ: 1402/06/08 به مدت: 5روز